Šamorínska bežecká liga 2022

Šamorínska bežecká liga 2022

09.04.2022 - 16.10.2022       Lesopark Pomlé       www.3klubsamorin.sk

3klub Šamorín organizuje siedmy ročník Šamorínskej bežeckej ligy ŠBL 2022 určenej pre širokú verejnosť, bez výkonnostného a vekového limitu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a prehlásenie o oboznámení sa s podmienkami podujatia Šamorínska bežecká liga 2022

Názov behu (ďalej len „podujatie“) : Šamorínska bežecká liga, 25.9.2022

Osoba prihlásená prostredníctvom tejto prihlášky na Podujatie dáva ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na nižšie
vymedzený účel združeniu: 3klub Šamorín, Krivá 749/3, 931 01 Šamorín, IČO: 42403359, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Pri prihlasovaní maloletého dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlásenej osoby jeho zákonný zástupca. Zoznam
poskytnutých osobných údajov: meno, priezvisko, rok narodenia, klub/mesto, emailový a telefonický kontakt. Vymedzený
účel: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatí, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej
listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatí, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového
výkonu na Podujatí, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatí na stránke www.3klubsamorin.sk,
www.facebook.com, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti účastníka k organizácií
podujatia pred, počas a po Podujatí. Doba platnosti súhlasu: Neobmedzene.
Začiarknutím súhlasu dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že je uzrozumená o svojich právach podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň dotknutá Osoba vyjadruje súhlas s vytvorením,
spracovaním a šírením obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z jej účasti na Podujatí.
Dotknutá osoba má právo Súhlas dotknutej osoby odvolať poštou na adresu Prevádzkovateľa prostredníctvom žiadosti,
ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko, názov Podujatia a emailovú adresu, ktorá bola v prihláške uvedená.
Dotknutá osoba vydáva súhlas dobrovoľne podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov. Zároveň berie na vedomie, že bez udelenia tohto súhlasu nie je možné jej prihlášku riadne zaregistrovať,
následkom čoho sa nemôže podujatia zúčastniť. Súhlas dotknutej osoby je súčasťou prihlášky na Podujatie.
Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami podujatia, rozumiem im a zaväzujem sa ich dodržiavať.
Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo
nehody a nebudem si voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým,
že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia. Za
prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Som si vedomý toho, že
som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia. Beriem
na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, budem zo
súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčený.

!!!
Ďalej osobitne v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť organizátorov
ako aj ostatných účastníkov pretekov svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem, že nie som si vedomý, že
som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti
s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov, nie som v
karanténe a ani nemám povinnosť byť v karanténe. V prípade, že budem do 3 dní po podujatí pozitívne
testovaný na COVID-19 alebo budem vykazovať príznaky ochorenia, oznámim túto skutočnosť bezodkladne
organizátorovi podujatia.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v
mojom čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových
podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).