Silvestrovský beh v Prešove

Silvestrovský beh v Prešove

31.12.2023       Prešov      

Prešov Running Vás pozýva na 38. ročník Silvestrovského behu v Prešove. Pripravený bude hlavný beh na 6,8 km, charitatívny beh 3,4 km a Nordic Walking 5 km.

Silvestrovský beh 2023 & Virtual edition

Názov:

Silvestrovský beh Prešov 2023

Ročník:

38.

Email:

presovrunningseries@gmail.com

Web:

www.presovrunning.sk

Facebook:

www.facebook.com/presovrunning

Instagram:

@presovrunning

Usporiadateľ:

Prešov Running o.z.

Riaditeľ pretekov:

PaedDr. Eva Lange, PhD.

0904 850 180

Hlavný rozhodca:

Ján Jacoš

Prezentácia:

Ing. Marcela Hadviždžáková

0905 293 735

Typ pretekov:

Prezenčné a virtuálne

Termín:

31. 12. 2023, prvý štart

Kategória Charity Run a Nordic Walking o 9:00

Kategória Hlavný beh o 9:30

Virtuálna edícia – kedykoľvek od 1.12. do 31.12.2023

Miesto štartu:

Hlavná ulica Prešov

Virtuálna edícia – kdekoľvek na svete

Prihlasovanie online:

Prihlásenie bude prebiehať online cez www.pretekaj.sk

Online prihlasovanie sa uzavrie 20. 12. 2023 pre tých, ktorí chcú mať štartové číslo s menom.

Od 21.12-27.12.2023 bude prebiehať online registrácia ale už bez nároku na meno na štartovnom čísle)

Po tomto termíne bude prezentácia možná už len na mieste, v prípade nenaplnenia účastníckého

limitu.

 

Po prihlásení sa bude potrebné prezentovať, podľa nižšie popísaných pokynov.

Prezentácia:

31. 12. 2023 od 7:30 v budove Mestského úradu na Hlavnej ulici v Prešove.

Prezentácia končí 10 minút pred štartom danej kategórie.

Časomiera:

Meranie zabezpečené prostredníctvom čipovej technológie www.zasrun.sk

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke www.pretekaj.sk

Štartovné:

Pri registrovaní a zaplatení online do 30. 11. 2023 15 €

(Štartové číslo s menom).

 

Pri registrovaní a zaplatení online od 1. 12. 2023 – 27. 12. 2023 17 €

(Po 20.12. 2023 bez nároku na štartové číslo s menom).

 

Pri registrovaní prezenčne v deň pretekov: 20 €

(V prípade nenaplnenia capacity. Oraganizátor negarantuje prihláseným na mieste plný účastnícky balíček).

 

Bežci nad 70 rokov majú štartovné zdarma.

Pre prihlásenie kontaktovať organizátora.

 

Bežci bežiaci Charity Run so svojím príbuzným so ZŤP majú štartovné zdarma.

Pre prihlásenie kontaktovať organizátora.

 

Virtuálna edícia - 17,5 €

(cena zahŕňa aj poštovné).

 

Časť výťažku zo štartovného bude venovaná iniciatíve #weruntogether

 

Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného.

Po zaplatení štartovného nebude možné vrátenie štartovného.

Štartovné bude možné presunúť na inú osobu.

O tejto skutočnosti je potrebné informovať organizátora emailom
najneskôr do 27. 12. 2023.

Trate:

Povrch – asfalt (verejná komunikácia)

Dĺžka okruhu Charity Run – 3,7 km

Dĺžka okruhu Nordic Walking – 5,1 km

Dĺžka trate Hlavný beh – 6,8 km

Virtuálna edícia – ľubovoľná trať v dĺžke najmenej 2 km

 

V prípade nepriaznivých podmienok (sneh, ľad) sú vhodné aj bežecké tretry.

 

Štartovné číslo:

Každý pretekár prezenčného behu je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný.

Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa a bez súhlasu

organizátora neprenosné na inú osobu. 

Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému 

pretekárovi, bude diskvalifikovaný ( DSQ ).

 

Pretekári Virtuálnej edície štartové číslo nepotrebujú.

Kategórie:

Hlavný beh  kategórie:

Muži A 18-39 rokov

Muži B 40 – 49 rokov

Muži C 50 – 59 rokov

Muži D 60 – 69 rokov

Muži E 70 a viac rokov

Dorastenci do 17 rokov

 

Ženy F 18 – 34 rokov

Ženy G 35 – 49 rokov

Ženy H 50 a viac rokov

Ženy I 60 a viac rokov

Dorastenky do 17 rokov

 

Nordic Walking kategórie:

Muži / Ženy do 54 rokov

Muži / Ženy nad 55 rokov

Charity Run:

Nesúťažne – bez vekových kategórií

 

Virtuálna edícia

Nesúťažne – bez vekových kategórií

Limit:

Účastnícky limit 400 bežcov

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné

nebezpečenstvo, sú povinní dodržovať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov

a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu rozhodcu, organizátorov.

 

Organizátor zabezpečuje na trati lekársku pomoc. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

 

Úschovňa sa bude nachádzať v priestoroch Mestského úradu, organizátor však nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté na majetku počas podujatia behu.

 

Organizátor má právo použiť foto/video-dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť.

Virtuálna edícia:

Ide o nesúťažný charitatívny beh, ktorého cieľom je podporenie našej iniciatívy

#weruntogether, ktorej cieľom je podporiť rodiny so ZŤP rodinnými príslušníkmi, aby vybehli von a rozbehali sa spoločne. Časť výťažku z tohto behu bude venovaná práve rodinám, ktoré sa rozhodnú začať s bežeckými aktivitami.

 

Ambasádorkami nášho Silvestrovského charitatívneho behu sú Ľubka a Katka Zeleňákové, ktoré

patria v bežeckej komunite na východe na Slovensku medzi pravidelné účastníčky behu. Našim

cieľom je nájsť a vytiahnuť medzi nás viac takýchto ľudí a podporiť ich v ich bežeckých aktivitách.

 

Pokyny pre súťažiacich

1. Pozorne prečítaj všetky informácie o podujatí v PROPOZÍCIÁCH.

2. Zaregistruj sa a po uhradení získaš možnosť zúčastniť sa Silvestrovského virtuálneho behu a

zverejniť svoj výsledok.

3. Odbehni akokoľvek dlhú trasu. Náš beh je charitatívny a teda našim cieľom je podporiť dobrú

vec, ale tiež vytiahnuť von bežcov aj nebežcov, aby si zabehli toľko, na koľko sa budú cítiť.

4. Pred behom si prever, či je  vhodné počasie  a odporúčame ti aj vybrať si trať vhodnú na

odbehnutie tebou zvolenej vzdialenosti.

5. Svoj bežecký výkon si zaznamenaj pomocou GPS v svojej obľúbenej mobilnej aplikácii alebo

pomocou športových hodiniek. Odporúčania nájdeš v závere propozícii alebo

na https://pretekaj.sk/sk/blog/gps .

6. Trať v ľubovoľnej dĺžke minimálne však 2km, odbehni kedykoľvek od 1.12. 2023 do 31.12.

2023.

7. Medaile budú po splnení podmienok bežcom posielané po 31.12.2023.

8. Podľa pokynov, ktoré si získal emailom po registrácii zverejni svoj výsledok

9. Pokiaľ tvoja aplikácia neumožňuje export, odošli nám fotografiu so záznamom

na  info@pretekaj.sk

Štartovné zahŕňa:

Účastnícky balíček zahŕňa:

-          Medailu po dobehu s jedinečným dizajnom Silvestrovský beh 2023,

-          Zimná čiapka/nákrčník s dizajnom Prešov Running od firmy Atak alebo Garmin,

-          Štartovací balíček s prezentmi od partnerov podujatia,

-          Využitie Silvestrovskej fotobúdky ZDARMA,

-          Úschovňa,

-          Občerstvenie po dobehu.

 

Účastnícky virtual balíček zahŕňa:

Účastnícku medailu, darček od našich partnerov a poštovné

 

 

Upozornenie:

Prosíme vás o dodržanie a rešpektovanie platných bezpečnostných opatrení a pokynov

organizátora.

 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav

v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. 

Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, 

pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

 

Za štart maloletého, nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať

niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia

alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny,

pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho

bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí

a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku,

resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia

v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. 

 

Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov.

Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť

za tieto skutočnosti.

Organizátor má právo použiť foto/video - dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť.

 

Každý účastník sa môže zúčastniť len jednej disciplíny.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času štartu, úpravu trate z bezpečnostných a iných

dôvodov.